68 4707260 sklep@yanmar.pl PL / zł
Język
Waluta

Regulamin - Generalny dystrybutor Yanmar Industrial w Polsce

Regulamin Sklepu Internetowego Sklep.Yanmar.pl z dnia 2016-08-24

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną,
której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Sprzedający:
Techbud Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 12
65-127 Zielona Góra
NIP: 929-171-71-89, KRS: 0000189024
3. Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu
internetowego Sklep.yanmar.pl;
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem sklep.yanmar.pl, za
pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zawarta
pomiędzy Techbud Sp. z o.o. a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Ustawa o prawach konsumenta – ustawa z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z
2014 r. poz. 827);
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o
świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy
sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru.
11. Za konsumenta uważa się osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej
niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową /art. 22.1 kodeksu
cywilnego/.
II. Postanowienia ogólne
2.1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod
adresem sklep.yanmar.pl.
2.2 Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług
drogą elektroniczną.
2.3 Dostępny pod adresem sklep.yanmar.pl sklep internetowy prowadzony jest przez Techbud Sp. z
o.o., wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd
Rejonowy w Zielonej Górze Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem
0000189024. Spółka Techbud Sp. z o.o. posiada kapitał zakładowy w wysokości 51.000 zł, opłacony w
całości.
Dane adresowe / kontaktowe:
24-08-2016
ul. Gorzowska 12
65-127 Zielona Góra
NIP: 929-171-71-89
Zapytania i reklamacje mogą być kierowane na adres sklep@yanmar.pl lub pod numerem telefonu:
+48 68 470 72 50 (opłata wg. cennika właściwego operatora).
2.4 Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a. zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b. warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu
internetowego;
c. warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d. zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu
Internetowego.
2.5 Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system
teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych: IE
wersja 7 lub nowsza, FireFox wersja 3 lub nowsza, Opera wersja 9 lub nowsza, Chrome wersja 10 lub
nowsza, Safari z włączona obsługą JavaScript.
2.6 Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia
świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W
takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
2.7 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej serwisu Sklep.yanmar.pl oraz pobrać go i sporządzić
jego wydruk.
2.8 Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy,
parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu
art. 71 Kodeksu Cywilnego.
III. Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego
3.1 Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
3.2 Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego,
udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3.3 Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych
oznaczonych jako obowiązkowe.
3.4 Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również
może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem
natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub
nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w
szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne
z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w
dobre imię Sprzedającego.
3.5 Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może
dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedającego.
3.6 W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi
w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne
odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki
służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych
przesyłanych w Internecie.
3.7 Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści
propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób
trzecich,
b) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w
szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego
niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla
Sprzedającego,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie
własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami
korzystania z sieci Internet.
IV. Procedura zawarcia Umowy sprzedaży
4.1 W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego należy wejść na
stronę internetową Sklep.yanmar.pl, dokonać wyboru towaru i jego ilości, podejmując kolejne
czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na
stronie.
4.2 Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
4.3 W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma
możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy
kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
4.4 Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych
danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego
Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy,
c) wybranej metody płatności,
d) wybranego sposobu dostawy.
4.5 W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie
danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z
obowiązkiem zapłaty”.
4.6 Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedającym Umowy
sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.
4.7 Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail, zawierającą ostateczne
potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.
4.8 Umowę traktuje się za zawartą z chwilą złożenia zamówienia.
4.9 Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.
V. Dostawa
5.1 Dostawa Towarów jest ograniczona do obszaru Rzeczpospolitej Polskiej i odbywa się pod adres
wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia.
5.2 Dostawa zamówionych Towarów odbywa się zgodnie z wybranym przez Klienta sposobem
dostawy. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.
5.3 Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 7 dni roboczych licząc od dnia wysłania przez Klienta
Zamówienia.
5.4 Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem
odsyłacza zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.
Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień
Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz
poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku potwierdzenia, specyfikacji Zamówienia
oraz paragonu lub faktury VAT.
VI. Ceny i metody płatności
6.1 Ceny Towarów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek
VAT, cła oraz wszelkie inne składniki.
6.2 Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) przelewem na numer konta bankowego 12 1160 2202 0000 0002 5230 0304,
b) płatnością przy odbiorze,
c) płatnością w systemie Dotpay,
d) zapłata kartą płatniczą,
VII. Prawo odstąpienia od umowy
Prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość lub poza lokalem przedsiębiorstwa przysługuje
wyłącznie Klientowi, który jest Konsumentem.
Konsument może odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia odebrania
towaru .
Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, muszą Państwo poinformować nas o swojej decyzji o
odstąpieniu od niniejszej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia (na przykład pismo wysłane
pocztą na adres:
Techbud Sp. z o.o., ul. Gorzowska 12, 65-127 Zielona Góra lub pocztą elektroniczną na adres
sklep@yanmar.pl).
Mogą Państwo skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to
obowiązkowe.
Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby wysłali Państwo informację
dotyczącą wykonania przysługującego Państwu prawa odstąpienia od umowy przed upływem
terminu do odstąpienia od umowy.
Skutki odstąpienia od umowy
W przypadku odstąpienia od niniejszej umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa
płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z
wybranego przez Państwa sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia
oferowany przez nas), niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym
zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o wykonaniu prawa odstąpienia od niniejszej umowy.
Zwrotu płatności dokonamy przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez
Państwa użyte w pierwotnej transakcji, chyba że wyraźnie zgodziliście się Państwo na inne
rozwiązanie; w każdym przypadku nie poniosą Państwo żadnych opłat w związku z tym zwrotem.
Zgodnie z art 38 Prawa konsumenckiego prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem
przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:
a. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według
specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;
b) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki
termin przydatności do użycia;
c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której
po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów
higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;
d) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter,
zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;
e) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy
komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po
dostarczeniu;
f) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;
g) zawartej w drodze aukcji publicznej;
h) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie
świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od
umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.
VIII. Reklamacje dotyczące Towarów
8.1 Sprzedający jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta będącego konsumentem w rozumieniu
art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym,
w szczególności w art. 556 oraz art. 556[1]-556[3] Kodeksu Cywilnego.
8.2 Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie, lub na podstawie
niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres sklep@yanmar.pl. Sprzedający zobowiązuje się do
rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do
poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
IX. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
9.1 Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w
takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym
terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
9.2 Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedający o wszelkich nieprawidłowościach
lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
9.3 Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać mailowo pod adres
sklep@yanmar.pl lub przy użyciu formularza kontaktowego.
9.4 W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę
wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
9.5 Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to
nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.
X. Postanowienia końcowe
10.1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest
konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym
zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.
10.2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie
jest konsumentem w rozumieniu art. 22[1] Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu
ze względu na siedzibę Sprzedającego.
10.3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu
cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy
prawa polskiego.
10.4. Informujemy, że każdy Konsument może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania
reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu została udostępniona unijna platforma internetowa
ODR, dostępna pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. Platforma ODR stanowi
interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów
i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań
umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.

XI. Administrator danych osobowych

Techbud Sp. z o.o.
ul. Gorzowska 12
65-127 Zielona Góra
KRS: 0000189024
NIP: 929-171-71-89
REGON: 978072309

email: techbud@techbud.eu

tel.: +48 68 470 72 50
Opublikowano:

Dołącz do newslettera

Bądź na bieżąco z naszymi promocjami

Dołącz
* Pole obowiązkowe